Privacy en Cookiebeleid

 

Doel

Dit beleid is opgesteld door AutoScout24 Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Internationalelaan 55 – Riverside Business Park, gebouw G, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0465.301.773 (hierna ‘de verantwoordelijke voor de verwerking’ genoemd).

Dit beleid is bedoeld om gebruikers van de website op het adres www.autoscout24.be (hierna de ‘website’ genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verzameld en verwerkt worden. Dit beleid sluit aan bij de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om volledig transparant te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De term ‘gebruiker’ slaat op elke gebruiker, dat wil zeggen elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet op de website ingeschreven, die de website of de inhoud ervan raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich via een op de website beschikbaar formulier inschrijft, een verkoopadvertentie voor een voertuig plaatst, erop reageert, lid wordt, zich abonneert of een overeenkomst met de dienstverlener sluit.

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verplicht zich derhalve om de vereiste redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde de verzamelde persoonsgegevens tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik te beschermen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze en overeenkomstig de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998.

Door hun persoonsgegevens mee te delen, geven de gebruikers uitdrukkelijk toestemming aan de verantwoordelijke voor de verwerking om deze gegevens voor de hierna genoemde doelen te verwerken.

Verwerking van andere dan persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking ook andere dan persoonsgegevens moet verzamelen. Deze gegevens worden aangeduid als andere dan persoonsgegevens, omdat ze het niet mogelijk maken om de identiteit van een bepaalde persoon vast te stellen en derhalve voor elk willekeurig doel gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om de producten, de website of de advertenties van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren. 

Indien andere dan persoonsgegevens met persoonsgegevens gecombineerd zouden worden, zodat het mogelijk zou zijn om de identiteit van de betreffende personen vast te stellen, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat het onmogelijk is geworden om ze met een bepaalde persoon in verband te brengen.

Gebruik en beheer van cookies

Wanneer de gebruiker naar de website gaat, kan de dienstverlener sociaaldemografische en/of profielgegevens verzamelen om ze in een commerciële cookie op te slaan.

Een ‘cookie’ is een gegevens- of tekstbestand dat de website naar de browser van de gebruiker stuurt en dat op de apparatuur van de gebruiker (computer, tablet, smartphone of soortgelijk apparaat) wordt opgeslagen.

Commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De informatie die met behulp van commerciële cookies en webbeacons wordt verzameld, wordt gebruikt om de doeltreffendheid van de reclame te meten en om de reclame op de website en andere sites die tot het reclamenetwerk behoren of waarvoor de dienstverlener reclamediensten levert, beter op de gebruikers af te stemmen.

De volgende website vermeldt wat u moet doen om commerciële cookies te weigeren: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

De dienstverlener kan cookies en webbeacons ook gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers op de verschillende websites die tot het reclamenetwerk van de dienstverlener behoren.

Een ‘webbeacon’ is een onzichtbaar grafisch bestand dat de navigatie van de gebruiker op één of meerdere websites volgt. Bovendien kunnen eventuele adverteerders andere commerciële cookies aanbieden tijdens de uitzending van hun advertentie.

De dienstverlener geeft de aanbieders van openbare zoekmachines toestemming om de website via ‘spiders’ te bezoeken om de toegang en inhoud van de website via hun zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de dienstverlener hun het recht geeft om de website te archiveren.

Via de instellingen van zijn browser heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te weigeren. De gebruiker kan cookies die al op zijn computer of mobiele apparaat zijn geplaatst, op elk moment verwijderen.

Voor het uitschakelen van cookies wordt de gebruiker verzocht om de documentatie van zijn webbrowser te raadplegen. Indien de gebruiker cookies uitschakelt, is het mogelijk dat hij bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken.

Google Analytics

De website maakt gebruik van de trafficanalysediensten van Google Analytics. Deze oplossingen werken met cookies die de dienstverlener moeten helpen om de wijzen van interactie van de gebruikers met de inhoud van de website te meten. Deze oplossingen genereren ook strikt anonieme bezoekstatistieken.

De leveranciers van deze oplossingen kunnen de gegevens over het bezoek van gebruikers opslaan op servers die zich buiten het Belgische grondgebied bevinden. Deze bedrijven mogen de gegevens uitsluitend aan derden meedelen wanneer er een wettelijke verplichting bestaat of wanneer die derden de gegevens namens hen verwerken.

De door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website worden meestal naar een door Google in de Verenigde Staten gebruikte server verzonden en daar opgeslagen.

Wanneer anonimisering van IP-adressen op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.

Een volledig IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens de verantwoordelijke voor de verwerking om het gebruik van de website door de gebruikers te beoordelen, rapporten over de activiteit van de website op te stellen en aanvullende diensten in verband met het gebruik van internet en de website te verlenen.

Het door Google Analytics vastgestelde IP-adres van de browser van de gebruiker wordt niet in verband gebracht met andere gegevens die Google bezit.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt Google Analytics voor het analyseren en aanmaken van interesseprofielen ten behoeve van remarketing (Google Display Network). Google maakt daartoe gebruik van cookies (‘cookies van derden’). De gebruiker kan het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in zijn browser te kiezen. Een dergelijke uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functies van de website verhinderen. De compilatie en verwerking van gegevens die gegenereerd zijn door cookies betreffende het gebruik van de website (inclusief het IP-adres van de gebruiker), kan bovendien verhinderd worden door de browser add-on te downloaden en te installeren.

ComScore

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt ScorecardResearch (ComScore) om het bereik van zijn doelgroep te meten. Gebruikers die meer willen weten over het soort anonieme gegevens dat ScorecardResearch verzamelt en de methode die daarvoor wordt gebruikt, kunnen kijken op: http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx. Gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om zich voor deze meting af te melden via http://scorecardresearch.com/preferences.aspx.

CIM Metriweb

Telkens wanneer de gebruiker naar een site met het logo ‘CIM’ gaat, verzamelt het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina’s die de gebruiker raadpleegt (aantal paginaopvragingen, bezoeken, enzovoort). Deze informatie wordt voor zuiver statistische doeleinden verzameld en biedt in geen geval de mogelijkheid om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. Als u meer wilt weten of de geactualiseerde resultaten van dit onderzoek wilt raadplegen, klikt u op het logo van CIM of gaat u naar: http://www.cim.be.

Diverse bepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit beleid op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing ten aanzien van hun ingangsdatum.

Op dit beleid is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen over de interpretatie of uitvoering van dit beleid zijn onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.